به عشق مجازی اعتقاد دارین ؟
(17.01%) 41
بله
(18.67%) 45
خیر
(16.18%) 39
هرگز
(9.128%) 22
تا حدی
(4.149%) 10
نمیدونم!
(4.564%) 11
وجود نداره
(12.44%) 30
فقط برای تفریح
(17.84%) 43
فقط برای درد و دل

تعداد شرکت کنندگان : 241