به عشق مجازی اعتقاد دارین ؟
(16.73%) 39
بله
(18.02%) 42
خیر
(16.30%) 38
هرگز
(9.012%) 21
تا حدی
(4.291%) 10
نمیدونم!
(4.721%) 11
وجود نداره
(12.44%) 29
فقط برای تفریح
(18.45%) 43
فقط برای درد و دل

تعداد شرکت کنندگان : 233